FAQs Complain Problems

नागरिकता प्रतिलिपि सिफारिस

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
कागजात पुगेमा तुरुन्त
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
१००।
आवश्यक कागजातहरु: 

१. अनुसूची बमोजिम निवेदन फाराम
२. हराएको ना.प्र. पत्रको प्रतिलिपि वा किटानी मिति खुल्ने कागजात
३. ना.प्र. पत्र झुत्रो भएको, फोटो नबुझ्ने भएमा